Image

 

 

 

01 02 03

Laws

ข้อกฎหมายที่ควรรู้ Imageกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ด้านความปลอดภัยฯ

 

COSHEM e-book

แหล่งรวบรวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์Image

หนังสือ คู่มือ และแนวปฏิบัติ
ด้านความปลอดภัยฯ

 

Activity

กิจกรรมและโครงการ Image

กิจกรรมและโครงการ
ด้านความปลอดภัยฯ

 

MU LabPass

chemwaste

chemwaste

chemwaste

chemwaste

emergency call

 

Safety Guideline

Poster

ข่าวประชาสัมพันธ์

>>แบบสำรวจเครื่องกำเนิดรังสีและวัสดุกัมมันตรังสี

แบบสำรวจเครื่องกำเนิดรังสีและวัสดุกัมมันตรังสี ในการจัดทำระบบสารสนเทศฐานข้อมูลทางรังสี (MU-RAD base) เพื่อใช้ในการบริหารจัดการด้านรังสีของมหาวิทยาลัยมหิดล

10 สิงหาคม 2560

More

 

>>แบบสอบถามโครงการ Safety Day

แบบสอบถามโครงการ "Safety Day รณรงค์อาชีวอนามัยและความปลอดภัย" วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 09.00-11.00 น. ณ โถงต้อนรับ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

2 พฤษภาคม 2560

More

 

>>อบรม จป.หัวหน้างาน ประจำปี 2560

อบรมหลักสูตร "เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน" ประจำปี 2560 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียดและสมัครอบรม โปรดคลิก

17 มีนาคม 2560

More

 

อบรมอัคคีภัย>>การจัดการของเสียสารเคมี

การจัดการของเสียสารเคมี และของเสียอันตรายจากชุมชน โดย ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม : COSHEM
- โครงการจัดทำระบบของเสียสารเคมี

- ขยะอันตรายจากชุมชน

- Hazardous Waste

1 ตุลาคม 2556 More