Image

 

 

 

01 02 03 04 05

Laws

ข้อกฎหมายที่ควรรู้ Imageกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ด้านความปลอดภัยฯ

 

COSHEM e-book

แหล่งรวบรวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์Image

หนังสือ คู่มือ และแนวปฏิบัติ
ด้านความปลอดภัยฯ

 

Activity

กิจกรรมและโครงการ Image

กิจกรรมและโครงการ
ด้านความปลอดภัยฯ

 

MU LabPass

chemwaste

chemwaste

emergency call

 

Safety Guideline

Poster

ข่าวประชาสัมพันธ์

>>Radiation Safety Training 2016 new

โครงการฝึกอบรม "การป้องกันอันตรายจากรังสีเบื้องต้น ประจำปี 2559 วันที่ 13-15 กรกฎาคม 2559 ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
**รับจำนวนจำกัด 50 ท่าน เท่านั้น**

3 กุมภาพันธ์ 2559

More

 

>>ตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียน

ตรวจสอบรายชื่อ และรายละเอียดการชำระค่าลงทะเบียน โครงการอบรมความปลอดภัยทางชีวภาพ ระดับปฏิบัติการ วันที่ 16-17 มิถุนายน 2558 ณ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

9 มิถุนายน 2558

More

 

อบรมอัคคีภัย>>การจัดการของเสียสารเคมี

การจัดการของเสียสารเคมี และของเสียอันตรายจากชุมชน โดย ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม : COSHEM
- โครงการจัดทำระบบของเสียสารเคมี

- ขยะอันตรายจากชุมชน

- Hazardous Waste

1 ตุลาคม 2556 More