Image

 

 

 

01 #

Laws

ข้อกฎหมายที่ควรรู้ Imageกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ด้านความปลอดภัยฯ

 

COSHEM e-book

แหล่งรวบรวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์Image

หนังสือ คู่มือ และแนวปฏิบัติ
ด้านความปลอดภัยฯ

 

Activity

กิจกรรมและโครงการ Image

กิจกรรมและโครงการ
ด้านความปลอดภัยฯ

 

MU LabPass

chemwaste

chemwaste

chemwaste

chemwaste

emergency call

 

Safety Guideline

Poster

ข่าวประชาสัมพันธ์

>>แบบรายงานระบบการจัดการ new

แบบรายงานระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

12 ตุลาคม 2559

More

 

>>เอกสารโครงการฝึกอบรม

เอกสารประกอบการบรรยาย "โครงการอบรม มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใชสารเคมีตามมาตรฐาน ESPReL" วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 322 ชั้น 3 อคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

30 มิถุนายน 2559

More

 

>>Radiation Safety Training 2016

โครงการฝึกอบรม "การป้องกันอันตรายจากรังสีเบื้องต้น ประจำปี 2559 วันที่ 13-15 กรกฎาคม 2559 ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
**ปิดรับสมัครการลงทะเบียน**

3 กุมภาพันธ์ 2559

More

 

อบรมอัคคีภัย>>การจัดการของเสียสารเคมี

การจัดการของเสียสารเคมี และของเสียอันตรายจากชุมชน โดย ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม : COSHEM
- โครงการจัดทำระบบของเสียสารเคมี

- ขยะอันตรายจากชุมชน

- Hazardous Waste

1 ตุลาคม 2556 More