Image

 

 

 

01 02 03 04 05

Laws

ข้อกฎหมายที่ควรรู้ Imageกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ด้านความปลอดภัยฯ

 

COSHEM e-book

แหล่งรวบรวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์Image

หนังสือ คู่มือ และแนวปฏิบัติ
ด้านความปลอดภัยฯ

 

Activity

กิจกรรมและโครงการ Image

กิจกรรมและโครงการ
ด้านความปลอดภัยฯ

 

MU LabPass

chemwaste

emergency call

 

Safety Guideline

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

>>โครงการอบรมการจัดการของเสียสารเคมี new

โครงการอบรมการจัดการของเสียสารเคมี

โดย คณะอนุกรรมการความปลอดภัยทางเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล
อบรมวันพุธที่ 6 สิงหาคม 2557

15 กรกฎาคม 2557

More

 

อบรมอัคคีภัย>>Practical Biosafety 2014 new

**ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน**
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน

ความปลอดภัยทางชีวภาพ ระดับปฏิบัติการ

โดย คณะอนุกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล
อบรมวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2557

26 พฤษภาคม 2557More

 

 

>>การป้องกันอันตรายจากรังสีเบื้องต้น new

โครงการฝึกอบรม "การป้องกันอันตรายจากรังสีเบื้องต้น" ประจำปี 2557

โดยคณะอนุกรรมการความปลอดภัยทางรังสี มหาวิทยาลัยมหิดล

"เพื่อเสริมสร้างแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดัยที่ถูกต้องอันจะเป้นการป้อกงันและลดโอกาสเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากรังสี..." อบรมวันที่ 3-5 กันยายน 2557

8 เมษายน 2557

More

 


อบรมอัคคีภัย>>การจัดการของเสียสารเคมี

การจัดการของเสียสารเคมี และของเสียอันตรายจากชุมชน โดย ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม : COSHEM
- โครงการจัดทำระบบของเสียสารเคมี

- ขยะอันตรายจากชุมชน

- Hazardous Waste

1 ตุลาคม 2556 More