Image

 

 

 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ"

วันที่ 2-3 มีนาคม 2563

***ขณะนี้ มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมครบตามจำนวนแล้ว ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมอบรมได้ตาม link ด้านล่าง***

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมอบรม โปรดคลิก

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มหาวิทยาลัยมหิดล
Email: safetycoshem@gmail.com
โทร: 0 2441 4400 ต่อ 1170-9