Image

 

 

 

หลักสูตรฝึกอบรม "เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

ระดับหัวหน้างาน ครั้งที่ 4/2562" ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2562

ณ ห้องประชุมทวีวัฒนา ชั้น 6 ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายา พาวิลเลียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

กำหนดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

 

หลักสูตรอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน ประจำปีงบประมาณ 2562

ตามที่ มหาวิทยาลัยมหิดลได้ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร และระดับเทคนิค จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อจัดฝึกอบรมให้กับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมหิดลรวมถึงบุคคลภายนอก ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2559 ทั้งนี้ หน่วยงานฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ฯ ต้องกำหนดแผนการจัดอบรมประจำปี 2561 ตามเงื่อนไขในการปฏิบัติขอขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ฯ
คณะกรรมการเครือข่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้สนับสนุนให้จัดโครงการอบรม หลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน” เพื่อให้ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในระดับหัวหน้างานมีความรู้ความเข้าใจในหลักการดำเนินงานด้านความปลอดภัย และทราบถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในระดับของตน สามารถนำนโยบายด้านความปลอดภัยในการทำงานไปสู่การปฏิบัติ เพื่อดำเนินงานด้านความปลอดภัยให้เกิดขึ้นภายในส่วนงาน รวมถึงช่วยส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานภายในส่วนงานหรือองค์กรให้ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย อันจะเป็นส่วนสำคัญต่อความสำเร็จในการบริหารงานด้านความปลอดภัยภายในองค์กร อีกทั้งการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานนั้น ยังถือว่าเป็นการปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดไว้ด้วย


2. วัตถุประสงค์

    1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงกฎหมายแรงงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย        และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อันเป็นพื้นฐานในการดำเนินงานทางด้านความปลอดภัยภายในองค์กร
    2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับหลักความปลอดภัยในการทำงานกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน การค้นหาอันตราย รวมถึงการป้องกันและควบคุมอันตรายจากการทำงาน
    3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบและตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของหัวหน้างาน ในฐานะเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน ผู้ซึ่งมีความสำคัญต่อการนำนโยบายด้านความปลอดภัยในการทำงานกระจายไปสู่การปฏิบัติภายในส่วนงานหรือหน่วยงาน

3. กลุ่มเป้าหมาย
          ผู้เข้าอบรม จำนวน 60 คน/หลักสูตร/รอบ


4. คุณสมบัติผู้เข้าร่วมอบรม
          หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน (จป.หัวหน้างาน)
          สำหรับเลขานุการคณะ/สถาบัน/ภาควิชา และหัวหน้าหน่วยงานที่มีระดับสูงกว่าผู้ปฏิบัติงานขึ้นไป

 

วิธีการสมัครเข้าอบรม

ส่งใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร มาทางโทรสาร หมายเลข 0 2441 9714

หรือทางอีเมล์ patcharin.phk@mahidol.ac.th

 

เอกสารประกอบการสมัคร

(1) ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม

(2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เข้าอบรม

 

หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนหน่วยฝึกอบรม


DOWNLOAD
1. ใบสมัครอบรม จป.หัวหน้างาน ครั้งที่ 4/2562 (วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2562)
2. กำหนดการอบรม จป.หัวหน้างาน ครั้งที่ 4/2562 (วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2562)

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มหาวิทยาลัยมหิดล
Email: coshem@hotmail.com

โทร: 0 2441 4400 ต่อ 1170-8
โทรสาร: 0 2441 9714