Image

 

 

 

หลักสูตรอบรม

 

หลักสูตรอบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ

More

 

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางเคมี

More

 

หลักสูตรการอบรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานทางรังสี

More

 

หลักสูตรอบรมการวางแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

 

More

 

หลักสูตรอบรมเรียนรู้และทดสอบด้านความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการ (MU LabPass) : E-learning

 

More

ปฏิทินการอบรม / กิจกรรม