Image

 

 

 

รู้จัก COSHEM

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย ทั้งของบุคลากรผู้มาปฏิบัติงาน และผู้มารับบริการทุกคน รวมไปถึงสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย และชุมชนโดยรอบ จึงวางแนวทางที่จะพัฒนาระบบความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม และคณะอนุกรรมการความปลอดภัยในด้านต่างๆ...

ประวัติความเป็นมา

Image

          มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัยทั้งของบุคลากรผู้มาปฏิบัติงาน และผู้มารับบริการทุกคน รวมไปถึงสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย และชุมชนโดยรอบจึงวางแนวทางที่จะพัฒนา ระบบความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการความปลอด ภัยในด้านต่างๆ รวมทั้งจัดตั้งศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (COSHEM) มีความเป็นมา สืบเนื่องมาจาก

          พ.ศ.2525 : มหาวิทยาลัยมหิดลได้แต่งตั้งคณะกรรมการชีวนิรภัยขึ้นมาเพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการวิจัยที่มี การใช้เชื้อจุลินทรีย์ก่อโรครุนแรงในคนและสัตว์ สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม แมลงพาหะ และกำกับดูแลการ ปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีหลักประกันในการป้องกันชีวอุบัติภัย

          พ.ศ.2535 : ได้กำหนดให้คณะกรรมการชุดดังกล่าวมีหน้าที่พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ ตลอดจน เงื่อนไข และแบบคำขอหนังสือรับรองโครงการวิจัยที่ดำเนินการเกี่ยวกับสารกัมมันตรังสี สารเคมีที่มีพิษ และเชื้อ ก่อโรคในมนุษย์ด้วย

          พ.ศ.2546 : มหาวิทยาลัยฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย และคณะอนุกรรมการ 4 ชุด ได้แก่
          1. คณะอนุกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ
          2. คณะอนุกรรมการความปลอดภัยทางรังสี
          3. คณะอนุกรรมการความปลอดภัยทางเคมี
          4. คณะอนุกรรมการึวามปลอดภัยและอาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อม

          พ.ศ.2552 : ได้มีการจัดตั้งศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมขึ้น จากมติที่ประชุม คณะกรรมการความปลอดภัย มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2552 เพื่อเป็นหน่วยงานกลาง รับผิดชอบดูแล ควบคุม ติดตาม ประเมินผล และให้คำปรึกษาในเรื่องความปลอดภัยที่ครอบคลุมทั้งด้านชีววิทยา รังสี เคมี อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้วางโครงสร้างการบริหารงานของศูนย์ฯ ให้เป็น หน่วยงานในสังกัด กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี เพื่อทำหน้าที่ในการวางแผนและแนวปฏิบัติ ประสานงาน ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องให้บรรลุผลตามประกาศ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2533

โครงสร้างศูนย์ COSHEM

"คลิกที่รูปเพื่อขยาย"

นโยบาย

นโยบาย

สร้างเสริมการให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของบุคลากรในการปฏิบัติงาน ทั้งในส่วนของการวางแผน การดำเนินงาน และกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยมหิดลจะเป็นสถาบันการศึกษาที่มี
มาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดล้อมในระดับสากล

 

พันธกิจ

มุ่งสร้างระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามกฎหมายอันจะนำไปสู่มาตรฐานระดับสากล เพื่อสุขภาวะของนักศึกษา บุคลากร รวมถึงผู้เข้ามาในมหาวิทยาลัยมหิดล

ภารกิจ

ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่ง
แวดล้อม (COSHEM) มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
ในการอำนวยการให้นโยบายและแนวปฏิบัติของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการความปลอดภัยบรรลุ ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

Detail