Image

 

 

 

กิจกรรมและโครงการ

โครงการอบรมการวางแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2555 คณะอนุกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดย ศูนย์บริหารความปลอดภัย

More

 

โครงการอบรม "ความปลอดภัยทางชีวภาพ ระดับเบื้องต้น" ประจำปีการศึกษา 2555

เมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2555 คณะอนุกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ จัดโครงการอบรม ความปลอดภัยทางชีวภาพ ระดับเบื้องต้น

More


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการความปลอดภัยทางเคมี
ประจำปี 2555

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 คณะอนุกรรมการความปลอดภัยทางเคมี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการความปลอดภัยทางเคมี

More

 

โครงการอบรม "ความปลอดภัยทางชีวภาพ ระดับเบื้องต้น" ประจำปีการศึกษา 2556

เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2556 คณะอนุกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ จัดโครงการอบรม ความปลอดภัยทางชีวภาพ ระดับเบื้องต้น

More

 

 

โครงการอบรม "การป้องกันอันตรายจากรังสีเบื้องต้น" ประจำปีการศึกษา 2556

เมื่อวันที่ 21-23 สิงหาคม พ.ศ. 2556 คณะอนุกรรมการความปลอดภัยทางรังสี จัดโครงการอบรมการป้องกันอันตรายจากรังสีเบื้องต้น

More

 

 

โครงการอบรม "การจัดเก็บสารเคมี เบื้องต้น" ประจำปีการศึกษา 2556

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2556 คณะอนุกรรมการความปลอดภัยทางเคมี จัดโครงการอบรมหลักสูตรการจัดเก็บสารเคมี เบื้องต้น

More

 

 

โครงการอบรม "การเขียนแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย" ประจำปี 2556

เมื่อวันที่ 2-3 กันยายน พ.ศ. 2556 คณะอนุกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน จัดโครงการอบรม เชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเขียนแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2556

More

 

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์" ประจำปีการศึกษา 2556

เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2556 ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2556

More

 

 

โครงการอบรม "โปรแกรมการจัดการของเสียสารเคมี"

เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2556 ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จัดอบรมการใช้โปรแกรมการจัดการของเสียสารเคมี

More