Image

 

 

 

ความปลอดภัยทางชีวภาพ

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาโครงการวิจัย
เพื่อขอรับรอง และวิธีปฏิบัติในการเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับรอง

          ขอบข่ายการพิจารณา
(1) เป็นโครงการวิจัยที่อยู่ในขอบข่ายของประเภทการวิจัยและทดลองที่ใช้จุลินทรีย์ก่อโรค (infectious agent) หรือใช้เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม และ/หรือแมลงพาหะ (arthropod vector)
(2) เป็นโครงการวิจัยที่ดำเนินการโดยบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล
(3) ผู้ทำวิจัยขอให้คณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล พิจารณารับรองโครงการวิจัย

ลักษณะโครงการวิจัยที่ต้องขอรับการยกเว้น หรือขอรับรองจากคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ
(1) การทดลองเกี่ยวกับจุลินทรีย์ก่อโรค สิ่งมีชีวิตดะดแปลงพันธุกรรมและแมลงพาหะที่จัดอยู่ในงานวิจัยประเภทที่ 1 ต้องเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการยกเว้นตามแบบฟอร์ม A พร้อมข้อเสนอโครงการวิจัยไปยัง IBC ส่วนงาน (หากส่วนงานใดไม่มี IBC ระดับส่วนงาน ต้องส่งไปยัง MU-IBC เพื่อให้การยกเว้นต่อไป)

(2) การทดลองเกี่ยวกับจุลินทรีย์ก่อโรค สิ่งมีชีวิตที่มีดัดแปลงพันธุกรรมและแมลงพาหะที่จัดอยู่ในงานวิจัยประเภทที่ 2 และ 3 หัวหน้าโครงการวิจัยขอรับรองตามแบบฟอร์ม B พร้อมข้อเสนอโครงการวิจัยไปยัง MU-IBC หรือ IBC ส่วนงานที่ได้รับมอบหมาย

          วิธีปฏิบัติในการเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอคำรับรองจาก MU-IBC
ผู้วิจัยที่ประสงค์ขอรับการยกเว้นหรือขอรับรองจากคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เสนอโครงการวิจัยมาเพื่อประกอบการพิจารณา โดยให้เสนอโครงการผ่านหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัดไปยังฝ่ายเลขานุการ MU-IBC จำนวน 4 ชุด (รวมเอกสารต้นฉบับ) เพื่อเสนอ MU-IBC พิจารณา

          

ขั้นตอนปฏิบัติในการเสนอโครงการวิจัย

เอกสารประกอบการพิจารณาเพื่อขอรับการยกเว้นหรือขอรับรอง
เอกสารประกอบการขอยกเว้น
(1) Checklist
(2) แบบฟอร์ม A
(3) โครงการวิจัยพร้อมประวัติผู้วิจัย
(4) แบบมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOPs)

เอกสารประกอบการขอรับรอง
(1) Checklist
(2) แบบฟอร์ม B
(3) โครงการวิจัยพร้อมประวัติผู้วิจัย
(4) แบบมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOPs)
(5) ใบรับรองการอบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ
(6) ใบรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน/สัตว์ (ถ้ามี)

 

ประเภทงานวิจัย

งานวิจัยประเภทที่ 1

การวิจัยและทดลองเกี่ยวกับจุลินทรีย์ก่อโรคที่มีความเสี่ยงต่อบุคคลและชุมชนในระดับต่ำ

งานวิจัยประเภทที่ 2

การวิจัยและทอลงเกี่ยวกับจุลินทรีย์ก่อโรคที่มีความเสี่ยงต่อบุคคลในระดับปานกลางและมีความเสี่ยงต่อชุมชนในระดับต่ำ

งานวิจัยประเภทที่ 3

การวิจัยและทดลองเกี่ยวกับจุลินทรีย์ก่อโรคที่มีความเสี่ยงต่อบุคคลในระดับสูง แต่มีความเสี่ยงต่อชุมชนต่ำ

งานวิจัยประเภทที่ 4

ไม่อนุญาตให้ดำเนินการ

 

แบบฟอร์ม

Checklist

แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอการรับรองและยกเว้น

แบบฟอร์ม A

แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอการยกเว้น

แบบฟอร์ม B

แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอการรับรอง

แบบฟอร์ม C

แบบเสนอโครงการฯ การวิจัยทดลองในระดับถังหมักมากกว่า 60 ลิตรหรือภาคสนาม

แบบฟอร์ม D

MU-MTA

แบบฟอร์ม E

สำหรับการเคลื่อนย้ายเชื้อก่อโรค/สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม

 

กฎหมาย/ประกาศ

แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ

วิธีปฏิบัติในการขอรับรองโครงการวิจัย