Image

 

 

 

เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล 24 ชั่วโมง ในเวลาทำการ
1. Call Center (24 ชั่วโมง) วิทยาเขตศาลายา 0-2441-4400 0-2441-4400
   
หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล 24 ชั่วโมง ในเวลาทำการ
1. แจ้งเหตุด่วยเหตุร้าย 191 -
2. กองดับเพลิง 199 -
3. ศูนย์วิทยุนเรนทร (หน่วยระงับเหตุในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินร้ายแรง) 1669 0-2248-2222
4. กรมควบคุมมลพิษ (ศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติการฉุกเฉินสารเคมี) 1650 0-2298-2404-7
5. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพฯ 1784 -
6. ศูนย์อุบัติภัย กทม. 1555 0-2691-1806-7
7. รายการวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน 1677 0-2644-6996
8. รายการวิทยุ จส.100 1337 0-2711-9145-50
9. สถานีวิทยุ สวพ.91 1644 0-2562-0033-4
10. สหกรณ์แทกซี่สยาม 1661 0-2377-3832-3